DSC08008
stichting denbi hospital foundation ethiopia

Kom je ook in actie?

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van hoogwaardige medische zorg ten behoeve van armere bevolkingsgroepen in Denbi, Debre Zeit, Ethiopië.

Om dit doel te verwezenlijken is de stichting betrokken bij Denbi Maranatha Health Center PLC in Debre Zeit, Ethiopië. Deze organisatie heeft in 2020 grond verworven en beschikt over een investment permit om daarop een primary hospital te bouwen. Het huidige aanbod van medische zorg in de directe omgeving van het toekomstige ziekenhuis is zeer gering. Voor het verkrijgen van basiszorg moeten mensen nu een stuk reizen waarvoor meestal geen financiële middelen bestaan. Bij de exploitatie van het ziekenhuis zal onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de primaire doelgroep: patiënten uit armere bevolkingsgroepen, die een sterk gereduceerde bijdrage verschuldigd zijn en anderzijds meer draagkrachtige patiënten, die de gangbare bijdrage voor medische zorg verschuldigd zijn. Door kwalitatief goede medische zorg zal het ziekenhuis ook voor de laatste doelgroep aantrekkelijk zijn.

Doelstelling is dat het ziekenhuis door de mix van betalende patiënten en de primaire doelgroep, na een aanloopperiode kostendekkend kan functioneren en niet afhankelijk blijft van buitenlandse donoren. Het ziekenhuis heeft geen winstdoelstelling.

De gezondheidszorg die nu door een basiskliniek, gelieerd aan Maranatha Farm in Denbi, wordt geleverd zal na gereedkomen van het primary hospital, door dit ziekenhuis worden overgenomen.

Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia heeft zich ten doel gesteld fondsen te werven voor:

• de bouw en inrichting van het ziekenhuis;
• de exploitatiekosten in de aanloopperiode tot het bereiken van de kostendekkende exploitatie;
• kosten van niet-Ethiopische artsen en verpleegkundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn en
• ondersteuning van het management en het financiële beheer van het ziekenhuis door inzet van experts (vrijwilligers).